گونه شناسی

قسمت ششم کتاب گونه شناسی

قسمت ششم کتاب گونه شناسی

این مطلب قسمت ششم کتاب گیاه شناسی و گونه شناسی قهوه است.

در مباحث قبلی پرداختیم که قهوه میوۀ حاصل از درخت کافا است. همچنین در قسمت بررسی علمی گیاه قهوه گفتیم که