توضیحات

به تعدادی همکار در بخش های
آشپز ایتالیایی
کمک آشپز
کمک باریستا
ویتر خانم شیفت صبح و عصر
ویترس خانم
صندوقدار خانم شیفت صبح و عصر
ظرفشور
نیازمندیم

تماس

موبایل: 09035190105
ایمیل: amirarsalanzalkani@gmail.com
nopic